Pakiet Chirurgiczny


Pakiet chirurgiczny to komplet badań, które są przydatne przed planowanym zabiegiem lub operacją chirurgiczną. Badania te pozwolą ocenić:

  • ogólny stan zdrowia;
  • ryzyko cukrzycy, która może być przyczyną powikłań pooperacyjnych;
  • układ krzepnięcia, aby uniknąć zakrzepów i krwawień po zabiegu;
  • odporność na zakażenie wirusem żółtaczki typu B oraz wykluczyć zakażenie wirusem żółtaczki typu C.

Cena: 00,00 zł

Badania wchodzące w skład pakietu:

Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

Inna nazwa: czas koalinowo-kefalinowy

Materiał: osocze cytrynianowe

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Badanie służy do oceny układu krzepnięcia, wykrywania niedoborów czynników krzepnięcia, które mogą być przyczyną krwawień. Monitoruje leczenie heparyną. Za terapeutyczny uważa się zakres APTT wydłużony o 1,5 – 2 razy w stosunku do wyniku wyjściowego.

Czas protrombinowy (PT)

Inna nazwa: czas protrombinowy, INR

Materiał: osocze cytrynianowe

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Badanie niezbędne do oceny układu krzepnięcia, szczególnie przydatne u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi (z rodziny Kumaryny). Służy do monitorowania wydłużenia czasu PT w zakresie terapeutycznym u ludzi po zatorach, zawałach, zakrzepach i operacjach kardiologicznych, zapobiegające w ten sposób epizodom zakrzepowym lub krwawieniom.

Elektrolity (Na, K)

Inna nazwa: sód, potas, Na, K

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Ocena poziomu elektrolitów jest stosowane do badania zaburzeń kwasowo – zasadowych i elektrolitowo – wodnych w chorobach nerek i odwodnieniu organizmu. Nieprawidłowy poziom sodu lub potasu powoduje zaburzenia rytmu serca.

Glukoza

Inna nazwa: glc, gluk

Materiał: osocze NaF/surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Oznaczenie stężenia glukozy jest podstawowym parametrem w rozpoznawaniu, monitorowaniu i leczeniu cukrzycy.

Klirens kreatyniny eGFR

Inna nazwa: eGFR, klirens kreatyniny

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Klirens kreatyniny eGFR jest współczynnikiem filtracji kłębuszkowej nerek, wyliczanej na podstawie kreatyniny. Ocenia wydolność nerek do oczyszczania przepływającej przez nie krwi.

Kreatynina

Inna nazwa: Crea, Krea

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Oznaczenie stężenia kreatyniny ma zastosowanie w diagnostyce funkcji nerek.

Morfologia 5Diff z rozmazem automatycznym

 

Inna nazwa: morfologia krwi pełna, 5 diff

Materiał: krew EDTA

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie powinno być wykonywane na czczo.

Opis: Jest to najczęściej wykonywane badanie, które ocenia ogólny stan zdrowia. Określając poziom hemoglobiny (Hb), hematokrytu (Ht) i liczby krwinek czerwonych (RBC) oraz ich wielkość (MCV) jesteśmy w stanie rozpoznać anemię i ocenić jej przyczynę. Poziom leukocytów (WBC) daje informacje o odporności organizmu. Rozdział krwinek białych na poszczególne populacje informuje o chorobach i zakażeniach toczących się w organizmie lub o chorobach krwi np. białaczkach. Poziom PLT czyli płytek (trombocytów) ocenia zaburzenia krzepnięcia krwi. Wiele chorób powoduje wyraźne zmiany w morfologii krwi co daje podstawę do ich szybkiego i łatwego rozpoznania.

Oznaczanie grupy krwi AB0 i RH

Inna nazwa: grupa krwi, przeciwciała, AB0, RH

Materiał: krew EDTA/ surowica

Czas oczekiwania: 2 dni

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Grupy krwi odkrył Karl Lansteiner w 1901 roku. Dalsze badania polskiego uczonego Ludwika Hirszfelda pozwoliły wyróżnić 4 podstawowe grupy. Hirszfeld zaproponował również oznaczenie grup krwi symbolami A, B, AB i 0. Nazewnictwo takie przyjęło się na całym świecie od roku 1928 i obowiązuje do dziś.

Elementy morfotyczne krwi takie jak krwinki czerwone, białe oraz płytki krwi zawierają w swojej błonie komórkowej pewne związki chemiczne o własciwościach antygenów. Są nimi glikoproteiny i glikolipidy. W zależności od obecności lub braku danego antygenu na błonie komórkowej możemy zaliczyć ludzi do jednej z 4 grup krwi.

Ze wzgędów klinicznych najważniejsze są antygeny układu AB0 i układu Rh – najsilniejszym immunogenem w tym układzie jest antygen D. Poza antygenami wbudowanymi w błonę erytrocyta, każda grupa krwi zawiera w osoczu naturalne przeciwciała należące do klasy IgM.

grupa A: anty B

grupa B: anty A

grupa 0: anty A i anty B

grupa AB: brak przeciwciał

Zmajomość antygenów grupowych, jak również reakcji serologicznych, jakie zachodzą między antygenami  i przeciwciałami skierowanymi do tych antygenów, są niezbędne do zapewnienia choremu prawidłowego leczenia krwią. Każde przetoczenie krwi lub przeszczep narządu wymaga właściwego dobrania grupy, zgodnej  pod względem serologicznym.

Biorąc pod uwagę, że antygeny grupowe są cechą dziedziczną, wykorzystuje się je w dochodzeniu spornego ojcostwa.

Na podstawie antygenów oraz wykrywania i identyfikacji przeciwciał u kobiet ciężarnych można rozpoznać konflikt matczyno – płodowy, u matki Rh(-) czyli takiej, która na swoich krwinkach nie ma antygenu D. Dzięki badaniom profilaktycznym wykonywanym w czasie ciąży, można w porę zapobiegać immunizacji pierwotnej matki, czyli wytworzeniu przeciwciał anty D po porodzie, w którym matka Rh(-) urodzi dziecko Rh(+).Podając jej w ciągu 72 godzin po porodzie szczepionkę (gammaglobulinę anty D ) zabezpiecza się ją przed wytworzeniem przeciwciał anty D, które w następnej ciąży będą uszkadzać krwinki dziecka.

Przeciwciała przeciwko HBs

Inna nazwa: przeciwciała przeciwko HBs, p/HBs, antyHBs, anty-HBs

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Pojawienie się przeciwciał przeciwko HBs świadczy o wyeliminowaniu wirusa z organizmu chorego po przebyciu ostrego zakażenia żółtaczką typu B lub jest efektem zaszczepienia przeciwko żółtaczce typu B. Odpowiedni poziom przeciwciał przeciwko HBs potwierdza odporność organizmu na powtórne zakażenie tym wirusem.

Przeciwciała przeciwko HCV

Inna nazwa: przeiwciała przeciwko HCV, p/HCV, antyHCV, anty-HCV

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Jest to marker zakażenia wirusem typu C (HCV), ale same przeciwciała anty HCV nie muszą potwierdzać aktualnie istniejącego zakażenia gdyż mogą się one utrzymywać nawet po wyeliminowaniu wirusa z organizmu. Dopiero specjalistyczne badania dodatkowe mogą potwierdzić lub wykluczyć aktualne zakażenie tym wirusem.

Powrót